You are currently viewing Czy garaż blaszany trzeba zgłaszać?

Czy garaż blaszany trzeba zgłaszać?

Gwałtowne wyładowania atmosferyczne, których jesteśmy świadkami w ostatnim czasie sprawiają, że coraz częściej myślimy o zabezpieczeniu naszego samochodu czy mebli tarasowych przed zniszczeniami. W tym celu doskonale sprawdza się nowoczesny garaż blaszany. Rozwiązanie zapewnia optymalny poziom ochrony, przy jednoczesnej niskiej cenie oraz szybkim montażu.

W świetle obowiązujących przepisów prawa garaż blaszany nie jest budynkiem, co wynika z faktu, iż nie jest on trwale związanym gruntem. Garaż blaszany zalicza się do tymczasowych obiektów budowlanych, które zgodnie z Prawem budowlanym definiuje się jako: obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Czy w takim razie wzniesienie garażu blaszanego na działce wymaga zgłoszenia?

Garaż blaszany a pozwolenie na budowę

Opinie dotyczące konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku wznoszenia na działce garażu blaszanego jest sporo, i nie zawsze są one ze sobą zgodne. Wszystko wynika z różnych interpretacji obowiązujących przepisów, w świetle których tymczasowy obiekt budowlany może zostać wzniesiony na zgłoszenie bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że po upływie 180 dni zostanie on zdemontowany lub przeniesiony w inne miejsce. Czy w takim razie można legalnie postawić „blaszak” na działce bez pozwolenia, jednocześnie nie skazując się na ciągłe przenoszenie garażu w prawo i lewo?

Istnieją dwa rozwiązania. Obydwa zostały wskazane w rozdziale 4 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Co ważne, w obydwu przypadkach zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku zgłoszenia planowanej budowy. Zamiar wniesienia garażu blaszanego należy zgłosić do odpowiedniego organu. W zależności od miejsca zamieszkania będzie to starosta lub prezydent miasta. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Garaż blaszany a uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planując zakup i wzniesienie garażu blaszanego warto wziąć pod uwagę uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z artykułem 29 Ustawy Prawo Budowlane wzniesienie garażu nie wymaga uzyskania pozwolenia pod warunkiem, że:

  • powierzchnia obiektu nie jest większa niż 35 m2,
  • na działce o powierzchni 500 m2 będą stały maksymalnie 2 takie obiekty.

Co ważne miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi w tej sytuacji prawo nadrzędne, co oznacza, iż wzniesienie garażu na zgłoszenie może być realizowane wyłącznie w sytuacji, w której jego uwarunkowania nie stanowią inaczej. W przypadku, kiedy zagospodarowania przestrzennego nie jest ustanowiony, przed podjęciem prac należy wystąpić do odpowiedniego organu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.